கான முயல்எய்த அம்பினில் யானை
பிழைததவேல் ஏந்தல்இனிது" -குறள்

 We are Proud to say that Dhina suriyan Daily has got approval of DAVP of Govt of India to Publish the Advertisements relating to Central Government (Code – 400235 & 400243). Similarly Dhina Suriyan daily has also got DIPR approval to publish the Advertisement relating to various Departments of Tamil nadu Government (G.O (T) No:92).

பாவனைக்கு உட்படுத்த முடியாத பேருந்துகஷீமீ கடலில் போடப்பட்டதாக அமைச்சர் தகவல்

கொழும்பு மார்ச் 15
கடந்த அரசாங்கத்தில் பாவனைக்கு உட்படுத்த முடியாத பேருந்துகஷீமீ கடலில் போடப்பட்டதாக போக்குவரத்து அமைச்சர் காமினி லொகுகே தெரிவித்தார்.
“பேருந்தில் எதிர்காலத் திற்கு” எனும் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம், பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் தலைமையில் அலரி மாளிகையில் இடம்பெற் றது. இந்நிகழ்வில் உரையாற்றும் போதே அமைச்சர் இவ்வாறு கூறினார்.
நாம் ஆட்சிக்கு வருவ தற்கு முன்னர் பாவனைக்கு உட்படுத்த முடியாத பேருந்துகஷீமீ இரும்பிற்காக விற்பனை செளிணித நிலையே காணப்பட்டது. அவ்வா றான பேருந்துகஷீமீ கடலி லும் போடப்பட்டன. இ.போ.ச. ஊழியர்கஷீமீ அதற்கு விருப்பம் தெரிவிக்க வில்லை. ஆனால் தற்போது போக் குவரத்துப் பாவனையிலிருந்து நீக்கப்பட்ட இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பேருந்துகளை நூல கங்களாக மீள புதுப்பிக்கப் பட்டு நூலகங்கஷீமீ அற்ற பாடசாலைகளுக்கு வழங்கி வருகிறோம்.
இது எமது பிஷீமீளை கஷீமீ அறிவைப் பெற் றுக்கொஷீமீளவும், பிஷீமீளை களை வாசிப்பிற்கு பழக்குவதற்கும் உந்துதத லாக அமையும். இந்த திட்டத்தின் மூலம் போக்குவரத்து பாவனை ன்யில் இருந்து நீக்கப்படும் பேருந்துகஷீமீ முழுமையான நூலகங்களாக மாற்றப்படு கின்றன.
நூலக வசதியற்ற பாடசாலைகளுக்கு நாம் இப்பேருந்துகளை பெற்றுக் கொடுக்கிறோம். அதில் இலவச இணைய வசதியும் உஷீமீளடக்கம். இதுபோன்று 34 பேருந்துகஷீமீ புதுப்பிக்கப் பட்டு வருவதாக இராஜா ங்க அமைச்சர் திலும் அமுனுகம தெரிவித்தார்.